Od lockdownu do Wielkiego Resetu

NEon24.pl

Terminarz

Inżynieria społeczna

Członkowie WEF przewidują głęboki wstrząs w krótkim czasie. Przedział czasowy powinien być tak krótki, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że trwa rewolucja. Zmiana musi być takszybka i dramatyczna, że ​​ci, którzy się zorientują, że rewolucja ma miejsce, nie mają czasu na zmobilizowanie się przeciwko niej.

permanentny stan lęku, ścisła kontrola behawioralna, masowa utrata pracy i rosnąca zależność od państwa.

Bez powszechnego oporu koniec pandemii nie będzie oznaczał końca blokady i dystansu społecznego.

Dr. Antony P. Mueller is a German professor of economics who currently teaches in Brazil. See his website: http://continentaleconomics.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store